Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Vedtekter

03.10.08 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg

Vedtekter for SAFE-klubben i Beerenberg

SAFE-klubbens plass i SAFE

 • SAFE-klubben er underlagt vedtektene og vedtak i områdeutvalget for ISO-faga og overliggende organisasjonsledd i SAFE.
 • Det skal føres protokoll over alle avtaler som inngås mellom klubben og bedriften.
 • Områdeutvalget og forbundet skal ha tilgang til protokollen og alle inngåtte særavtaler.

Årsmøtet

 1. Årsmøtet holdes første halvår, hvert år.
 2. Årsmøtet skal behandle beretning, revidert regnskap, innkomne forslag og velge tillitsvalgte.
 3. Godkjent årsberetning, revidert regnskap og melding om valg sendes områdeutvalget.
 4. Årsmøtet velger et styre bestående av minst leder, nestleder og sekretær, og så mange flere tillitsvalgte som Hovedavtalen gir grunnlag for. Det skal i tillegg velges vararepresentanter i tilstrekkelig antall i tilfelle frafall fra klubbstyret i perioden.
 5. Leder, nestleder og sekretær utgjør klubbens arbeidsutvalg.
 6. De tillitsvalgtes funksjonstid er ett år.
 7. Supplering av tillitsvalgte som går ut av styret gjennomføres av styret.
 8. Studietillitsvalgt velges etter Hovedavtalens (§5-2) bestemmelser og tar sete i klubbstyret.
 9. Øvrige medlemmer av klubben som sitter i bedriftens styre, bedriftsforsamling, konsernstyre eller konsernutvalg og hovedverneombud, kan tiltre styret. Disse har ikke stemmerett.

Styret

 1. Styremøter holdes så ofte lederen eller styret finner det nødvendig, dog minst én gang i måneden.
 2. Ved forhandlinger med bedriften skal styret alltid være representert med minst tre tillitsvalgte. Klubblederen bør delta i forhandlingsutvalget.
 3. Styret skal gjennomføre avstemninger over tarifforslag
 4. Påse at arbeidsvilkårene blir opprettholdt og bedret i samsvar med gjeldende overenskomst
 5. Sørge for at alle medlemmer får utlevert vedtekter, overenskomst og annet informasjonsmateriell.
 6. Styret skal holde medlemmene informert og legge viktige avgjørelser ut til avstemning blant medlemmene via internett.

De tillitsvalgte

 • De tillitsvalgte skal arbeide for å organisere alle arbeidstakere i sitt område, gi informasjon om fagbevegelsens rolle i samfunnet, og det arbeid som utføres av SAFE.
 • Behandle alle saker som bringes fram av medlemmer.
 • Bistå medlemmene i faglige og andre spørsmål
 • Bidra til å løse alle tvister som oppstår mellom medlemmer og overordnede i bedriften eller andre, om nødvendig i samråd med klubbstyret.

Kontingent

 • Klubbstyret bistår SAFE med innkreving av forbundets koningent.
 • Klubbkontingentens størrelse avgjøres gjennom avstemning blant medlemmene.
 • Klubbkassen styres av kassereren. Kasserer og klubbleder har prokura for klubbkassa.
 • Klubbkassas regnskap blir revidert en gang i året i forbindelse med årsmøtet.
 • Klubbstyret utpeker revisor.