Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forslag til referat fra klubbstyremøte 22.05.2012

24.05.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Til stede: Ivar Thorstensen, Johan Petter Andresen, Sverre Saltvedt, Kenneth Jensen, Espen Ramstad.

1.    Konstituering
a)    Godkjenning av innkalling
Innkalling ble godkjent
b) Møteleder: Kenneth Jensen
c) Referent: Johan Petter Andresen


2.    Bedriftens sitt syn på overgang fra FOB til IO.
Bedriften har sagt opp særavtalen. Den 29.05 oversender klubber og bedrift forslag til særavtale. Klubbstyremøte den 30.5 og nytt forhandlingsmøte den 31.5


3.    Lokale forhandlinger. Oppstart og saken videre frem over
Kenneth tar kontakt med FF slik at man kan samarbeide om de ulike avtalene man har med bedriften. Det er avklart med bedriften at en eventuell gå-sakte kan starte fra 1.7.12.


4.    Særavtale – presentert utkast til BBC
Møtet gikk gjennom forslaget til særavtale og gjorde rettinger.
Kenneth informerer om de lokale forhandlinger på hjemmesida.


5.    Garantert fortjeneste – mail fra Norsk Industri
Info om den garanterte fortjenesten ble gjennomgått.

6.    NN - oppsigelse sak.

Saken løst tilfredsstillende


7.    Vikarbyrådirektivet – støtte til opprop – deltakelse på konferanse i Oslo den 5. juni
Vedtatt å støtte oppropet og bevilge 1000,- kroner


8.    Advokatforsikring – Safe ønsker å tilknytte en bedre advokat forsikring til medlemmene, dette vil koste 50 kr i ekstra kontingent per person.
Klubbstyret anbefaler forslaget. To for en mot og en avholdende.


9.    Innleie-avtalen
Sverre lager forslag til forbedring av innleieavtalen som presenteres FF og bedriften.


10.    Tillitsvalgtavtalen
Kenneth lager forslag til avtalen


11.    Decom avtalen
Kenneth tar kontakt med Decom medlemmer om forbedring av Decomavtalen.


12.    Andre saker
a)    Innleiesak Kårstø
Kenneth sender epost til bedriften om innleide som behandles som lokale til tross for at de er tilreisende.
b)    Tvister med Beerenberg
I)  JP lager forslag til innhold om permitteringer i særavtalen.

II)    Endring av bopel, JP lager forslag til tekst til særavtalen.