Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Referater fra klubbstyremøtene den 25. juni og 30. juni

31.07.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Nedenfor er referatene fra de to siste klubbstyremøtene.

Referat fra klubbstyremøte den 25.6.2012


Til stede: Ivar Thorstensen, Diana Ramsvik, Sverre Saltvedt, Johan Petter Andresen, Kenneth Jensen
1.    Tilbudet fra bedriften
Møtet gjennomgikk forslaget fra bedriften om konsekvensene av overgang fra FOB til VO.
2.    87/82 % eller 86 % /86 % modellen.
Klubbstyret diskuterte de nye og de gamle prosentsatsene på VO/IO

3. Lokale forhandlinger– skal vi gjennomføre de nu eller vente til høsten.?

Saken ble ikke drøftet.
4.    Dagsing
Saken ble ikke drøftet.
5.    Innleide avtalen – timefordeling i mai.
6.    TV avtalen – timer å time sats.
Johan Petter Andresen tok opp at han mener at fordeling av tillitsvalgttimer for mai er feil og mener at en annen må få ansvaret med å fordele tv-timene framover.
For øvrig ble ikke saken drøftet.
7.    Eventuelt:
a)    Støtte til de som blir permittert ifm vekterstreiken og andre streiker.  80 kroner timen i støtte for de som er ramma av streik i annen bedrift i perioden der man ikke mottatt arbeidsløshetstrygd.  Klubbleder sender ut info til medlemmene om dette og ordner utbetaling.
b)    Tuberkulose smitte på Oseberg. Ivar Thorstensen informerte om at folk har blitt smitta og at folk bør kontrollere seg om de har vært på Oseberg jula/januar 2011/2012.


Referat fra klubbstyremøte den 30. juni 2012

Til stede: Kenneth Jensen, Diana Ramsvik, Johan Petter Andresen

1. Konstituering:
Godkjenning av innkalling: Innkalling ble godkjent
Valg av møte ledelse: Kenneth Jensen
Valg av referent: Johan Petter Andresen


2. Gjennomgang av utviklingen i tilpasnings- og de lokale forhandlingene.
Det ble gjennomført en kort gjennomgang av det som har skjedd hittil.

3. Vedtak om veien videre i de lokale forhandlingene
Forslag til vedtak om veien videre i de lokale forhandlingene fra Johan Petter Andresen

Klubbstyret mener at en taktikk som baserer seg på de lokale forhandlingene skal utsettes til august og håpe at arbeiderne skal si opp slik at bedriften derfor vil føle seg tvunget til å gi høyere lønn ikke er en taktikk som klubbstyret støtter.
Enstemmig vedtatt.

Klubbstyret skal gjøre kjent de store lønnsforskjellene mellom KE/BIS på den ene siden og BBC på den andre. Men klubbstyret skal ikke oppfordre medlemmene til å slutte. Klubbstyret skal oppfordre medlemmene til å stå sammen og støtte opp om klubbstyret og eventuelle aksjoner i forbindelse med de lokale forhandlingene.
Enstemmig vedtatt.

Det er enighet i klubbstyret om at en gå sakte aksjon kan være et viktig middel for å tvinge gjennom våre vilje overfor bedriften i forbindelse med årets lokale forhandlinger. I likhet med en streik innebærer en gå sakte aksjon et kortsiktig tap men en mye større langsiktig gevinst for medlemmene.
Enstemmig vedtatt.

Det er en overordna målsetting i forbindelse med årets forhandlinger at BIS, KE og BBC skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som resultat av dette oppgjøret.
Enstemmig vedtatt

Klubbstyret har tillit til at Johan Petter Andresen og Diana Ramsvik kan lede de lokale forhandlingene videre mens leder og nestleder ikke er til stede.
To stemmer for, en stemmer mot.

Under ferien til klubbleder Kenneth Jensen kan de lokale forhandlingene fortsette.
To stemmer for og en mot.

Det er enighet i klubbstyret om at særavtalen kan sies opp den 13. juli 2012, noe som vil innebære at vi kan eventuelt starte en gå sakte aksjon samtidig med BIS og antakelig med KE.
To stemmer for og en stemmer mot.

Det er viktig at BBC samordner de lokale forhandlingene først og fremst med SAFE i KE og BIS. Det er ønskelig men mindre viktig å samordne med FF i BBC.
To for og en mot.

Det er en overordna målsetting å få til best mulig koordinering mellom de tre SAFE klubbene slik at en eventuell gå-sakte aksjon inntrer samtidig. Det er også viktig at avslutning av de lokale forhandlingene skjer koordinert.
Enstemmig vedtatt.

Om det skal være en gå sakte aksjon den 13. august 2012 eller om denne eventuelt skal skje på et seinere tidspunkt avgjøres i samarbeid med Safe klubbene i BIS og Kaefer.
To for og en mot.
 
Kenneth trekker sitt forslag.
 
Kenneth oversender epost til bedriften med informasjon om sammensettingen av forhandlingsutvalget mens han og Sverre er borte og om igangsettelse av lokale forhandlinger 9.7.2012

4. Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.