Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forslag til referat fra klubbstyremøte den 1. august på SAFE huset kl 10.00

07.08.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Til stede på SAFE-huset: Johan Petter Andresen, Kenneth Jensen, Sverre Saltvedt, Diana Ramsvik, Ivar Thorstensen, Tomasz Czerniachowicz.

1.    Konstituering
a)    Godkjenning av innkalling.
Innkalling godkjent
b)    Valg av møteleder.
Kenneth Jensen
c)    Valg av referent.
Johan Petter Andresen
2.    Referat fra siste klubbstyremøte.
På klubbstyremøter skal det helst være 50 % av de tillitsvalgte til stede personlig eller via telefon/Skype. Dersom en på møtet ber om at en sak tas til avstemning blant alle tillitsvalgte, skal det gjøres. Frist fem dager på avstemninger.
3.    Referat fra områdeutvalgsmøte. 
Referatet ble gjennomgått.
4.    Hvordan kontakter Safe klubben bedriften.
Forhandlingsutvalget bruker klubbens G-mail adresse i kontakten med bedriften.
5.    Gjennomgang av lokalavtalen vedtatt 29.06.12.
Avtalen ble gjennomgått.
6.    Lokale forhandlinger – organisatorisk bistand.
Klubben ber om organisatorisk bistand for å få klarlagt IO bestemmelser om minst smusstillegg, diett, etterbetalingstidspunkt. Møtet må avholdes innen den 12.8.2012.
7.    Roy Aleksandersen – gjennomgår møtet mellom BIS/SAFE/PARAT – Norsk Industri.
Roy og Bjarte besøkte møtet og fortalte om det organisatoriske møtet til BIS.
8.    Gjennomgang av situasjonen i området i forbindelse med de lokale forhandlingene.
Det ønskelige er at SAFE og FF i området samarbeider i KE og BBC. I de lokale forhandlingene har FF i KE utløpsdato 01.10.2012.  Klubbstyret tar stilling til evt. dagsingsdato etter Områdeutvalgsmøtet på fredag 03.08.12.
9.    Vedtak om krav i forbindelse med Decom.
En fra Decom skal tiltre forhandlingene. Bjørn Sand kontaktes om hvem som kan stille.
10.    Vedtak om de lokale forhandlingene videre.
Det er enighet om å korrigere kravene: nyansatte ufaglærte, grunnlønn: kr 154, nyansatte faglærte kr 178,- korrigeres oppover ifm ansiennitetsskalaen. Krava kan eventuelt endres oppover etter møtet i områdeutvalget og samtaler med FF.
Thomasz, Sverre og Diana lager et krav som inkluderer § 10.3 og lokalt tillegg. Denne oversendes de tillitsvalgte innen den 6.8.12.
11.    Vedtak om krav i forbindelse med tillitsvalgtavtalen.
Forslag fra Johan Petter: Når det er uenighet i arbeidsutvalget skal uenigheten legges fram for klubbstyret til avgjørelse umiddelbart.  For: 4, Mot: 2, Avholdende: 0
Forslag fra Johan Petter: Arbeidsutvalget skriver ikke under på avtaler med bedriften før behandling i klubbstyret.
For: 3 Mot: 3 Avholdende:
Forslaget falt ved stemmelikhet.
Forslag fra Johan Petter: Framforhandla forslag til lokalavtale/særavtale/lønnsmatrise skal stemmes over av klubbens medlemmer før vedtak. 
For: 4 Mot: 1 Avholdende: 0
Forslag fra Johan Petter: Brøken som angir hvor mange tillitsvalgttimer vi skal ha per måned blir omgjort til 50 timer per hundre medlemmer i måneden.
Forslag fra Kenneth: Jeg mener vi skal forhandle frem minimun 162,5 timer som går til klubbleder og 15 timer per hundre medlemmer i måneden. Da vil vi altid ha en Leder på fulltid uansett hvor lite medlemmer vi får – vi vil med 15 timer per hundre medlemmer vi har per dags dato + de 162,5 timer gi klubben 237,5 timer pr mnd – det er 57,5 timer mere end vi har per dags dato. Det vil gjør at klubbens andre tillitsvalgte vil ha 75 timer til deling per mnd. Det er her viktig å huske – alle plasstillitsvalgte skal i utgangspunktet gjøre tillitsvalgt arbeid i arbeidstiden.
3 for Kenneths forslag, 2 for Johan Petters
Forslag fra Johan Petter: Ingen tillitsvalgt skal ha over 162,5 timer per måned i ordinær tillitsvalgttid. En eventuell overskridelse skal være i forbindelse med reiser til møter innkalt av bedriften. De økte antall tillitsvalgttimer skal brukes for å frikjøpe flere tillitsvalgte til å kunne gjøre tillitsvalgtarbeid. Det er viktig å hindre en monopolisering av tillitsvalgtarbeidet og arbeide for at klubbstyret arbeider mest mulig som et kollektiv. Klubbstyrets innstilling er at klubbleder ikke bør være på heltid.
For: 3 Mot: 2  Avholdende: 0
Forslag fra Johan Petter: Når det gjelder klubbstyremøter går vi inn for at avtalen slår fast at tillitsvalgte skal kunne ta fri fra arbeidet for å delta på klubbstyremøter både offshore og onshore.
For: 5  Mot: 0 Avholdende: 0
Klubbstyremøter skal betales.
Forslag fra Johan Petter: Når det gjelder definisjonen av plasstillitsvalgttid: Denne må eksplisitt åpne for at plasstillitsvalgte hjelper medlemmer på sin arbeidsplass opp mot både lokal ledelse og bedriftens sentrale ledelse som lønnskontor og personalavdeling.
For: 5 Mot 0  Avholdende 0
12.    Vedtak om krav i forbindelse med innleieavtalen.
Krav: Innsyn i den enkeltes arbeidsavtale. De tillitsvalgte skal møte den enkelte når han ankommer arbeidsplassen. Det skal være bedrift med tariffavtale. Det skal klargjøres hvilket VO de ligger under. Utleiebedriftens hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte med kontaktdetaljer skal være kjent.


Møtet avbrutt klokka 16.09 da antallet tillitsvalgte til stede var under 50 %. Enighet om å fortsette møtet så snart som mulig.

Gjenstående saker:
13.    Vedtak om forhandlingsutvalget videre.
14.    Tillitsvalgttid i mai, juni og juli.
15.    Gjennomgang av saker med bedriften.
a)    Ferietrekket – ny runde med bedriften?
b)    NN; ansatt, ikke satt i arbeid.
16.    Andre saker.
a)    VO må være organiserte i vår bedrift. Uorganiserte er ikke valgbare.
b)    J R har ikke fått tapt arbeidsfortjeneste
c)    G O har vært på tv-kurs i fjor høst. Har heller ikke fått tapt arbeidsfortjeneste