Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forslag til referat fra klubbstyremøte mandag den 13.8.12. klokka 13.00.

17.08.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
1. Møtet har blitt utsatt for å få med flest mulige tillitsvalgte. Men Thomas Tveit og Jostein Tellnes måtte melde avbud kort tid før møtet. Vegard Settli er sjuk. Espen Ramstad er på ferie. Deltagende på møte: Johan Petter, Ivar, Marku, Thomasz, Diana, Hilde Marit, Bjarte


2. Konstituering.

Presentasjonsrunde.

a)Valg av møteleder. Møte leder Johan Petter. 

b) Valg av referent. Referent Diana Ramsvik


3. Referat fra forrige klubbstyremøte.
Protokolltilførsel fra Diana Ramsvik: Diana Ramsvik mener at det som ble sagt om Kenneth burde være med i referatet. Det var alvorlige beskyldninger. Hun er opprørt over hvordan tilliten er til folk i klubben.
Markku, Diana og Johan Petter hadde ikke innvendinger til referatet.

4. Innkalling til møte med SAFE AU
Vi skal ha gjennomgang av negative hendelser i klubben og veien videre,
sammen med AU på safehuset 23.08.


5. Referat fra forhandlingsmøte.
Det har ikke vært holdt møter med bedriften.


6. Situasjonen i Kaefer og de videre forhandlingene hos oss.

7. Årsmøte.
Forslag fra Johan Petter: Vi setter i gang en årsmøteprosess med målsetting om å gjennomføre et årsmøte etter kandidat og valgperioder på SAFE-huset i Stavanger den 14.9.12 klokka 10.00 til 16.00.
Kandidatperiode begynner 15.8 til 30.8.12. Valgperiode går fra 1.9.12 til 12.9.12.
Det satses på å få tillitsvalgte på alle arbeidsplasser og flest mulig skift.
Enstemmig vedtatt


8. Supplering av forhandlingsutvalget fram til årsmøte.
Fungerende leder Johan Petter, fungerende nestleder Ivar og fungerende sekretær Markku.

9. Forhandlingsutvalgets mandat fram til årsmøtet.
Forslag fra Kenneth: «Det midlertidig styre/forhandling utvalg får mandat til og forhandle mindre personale saker opp imot ledelsen til BBC. De får ikke ikke mandat til å sette i gang lokale forhandlinger på lønn matrise/lokal avtale.
Når der har vært ekstra ordinær årsmøte og nytt styre og forhandling utvalg er valgt ved flertall avstemning hvor minimum 50 % av de tillits valgte skal være tilstede, da må forhandling utvalg ha mandat til å starte opp lokale forhandlinger.»
Forslag fra Johan Petter: Klubbstyret gir arbeids/forhandlingsutvalget mandat til å forhandle med bedriften om alle forhold. Når det gjelder mandatet for de lokale forhandlingene, viser klubbstyret til enstemmige vedtakene fra klubbstyremøtet den 1. august der også Kenneth Jensen og Sverre Saltvedt deltok: Vedtak om de lokale forhandlingene videre som lyder:
«Det er enighet om å korrigere kravene: nye ufaglærte, grunnlønn: kr 154, nye faglærte kr 178,- korrigeres oppover ifm ansiennitetsskalaen. Krava kan eventuelt endres oppover etter møtet i områdeutvalget og samtaler med FF.
Thomasz, Sverre og Diana lager et krav som inkluderer § 10.3 og lokalt tillegg. Denne oversendes de tillitsvalgte innen den 6.8.12.»
Dersom Kenneths forslag faller, foreslår jeg følgende:
«Klubbstyret sender ut Kenneth Jensens forslag og klubbstyrets forslag til avstemning blant medlemmene over epost. De som støtter klubbstyrets forslag skriver «Jeg støtter klubbstyrets forslag». De som støtter Kenneth Jensens forslag skriver: «Jeg støtter Kenneth Jensens forslag». Stemme-eposten sendes til de to følgende e-postadresser:

 

johanpetter.andresen@getmail.no og diana.ramsvik@gmail.com
Avstemningen igangsettes den 16. august. Svarfrist er 21. august 2012.08.14»

Johan Petter trekker sitt forslag da forbundslederen anmoder på det sterkeste om at det ikke skal være forhandlinger om lokalavtale med bedriften før årsmøtet.
Kenneths forslag blir stående.

10. Områdeutvalgsmøte den 16.8.12.
Hvem kan stille?
Johan Petter og Ivar stiller.


11. Løsning på innkjøpt utstyr.
Kenneth Jensen kjøpte inn en pc og en skriver i mai 2012 på klubbens regning i forbindelse med at han ble klubbleder (etter behandling i klubbstyret). Han tilbyr seg å kjøpe begge. Printeren kosta 1550,- og PC-en 6 700,-. Han tilbyr å kjøpe printeren for 1000,-. Er det en tillitsvalgt som vil kjøpe pc-en? Hvis det ikke er noen tillitsvalgt som vil kjøpe pc-en spør jeg: hvor mye mener vi at Kenneth skal betale for pc-en?
Utsetter avgjørelsen til den 23.8

12. Tillitsvalgttid.
Alle tillitsvalgte som utfører klubbarbeid i tråd med tillitsvalgtavtalen med bedriften skal skrive timeliste og sende den til meg når det gjelder august. På timelisten skriver man dato og hva slags aktivitet det dreier seg om. Betaling for tillitsvalgt tid varierer fra person til person, men er omlag 200 kroner.

14. Andre saker.
a. VO må være organiserte i vår bedrift. Uorganiserte er ikke valgbare.