Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forslag til referat fra klubbstyremøte 18.12.2012

17.01.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Til stede: Kenneth Jensen, Ivar Thorstensen, Richard Tollefsen, Rasmus Sangolt, Johan Petter Andresen, Diana Ramsvik.

1.     Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

b) Møteleder: Kenneth Jensen 

c) Referent: Rasmus Sangolt

2.     Medlemsutvikling

Det er i dag 512 medlemmer.

3.     Time registering av tv timer.

 Det går ikke an å føre timer mere end 162,5 timer pr mnd – de som er i full jobb vil kun få tv tillegg utbetalt.

 Vi må evt diskutere om klubben skal dekke de timer som gå ut over de 162,5 til de som er på jobb – vi har 220 timer, hvis fx Thomasz får 10 timer av de 220 timer, då forsvinner 10 timer, men han vil kun få 10 ganger tv tillegg. Vi vil mere tjent på, klubben betaler x antall kroner for de 10 timer og vi bruker de 10 timer på å ta en tv fri.

Vedtak: Forhandlingsutvalget tar opp spørsmålet om tillitsvalgttid og            månedslønnssystemet med bedriften i januar.


4.     Betaling av kurs i regi av safe/klubben..

          Vedtak: 500 kroner for en dags kurs. 250,- for etterfølgende dager som          stipend fra klubbkassa.

 

5.     Flyttning av tv

 

Safe har inngått en avtale med bedriften, hvis en TV skal flyttes, så skal dette taes opp med klubben, Safe har nu en TV som er blitt flyttet uten det er blitt drøftet med klubben.

 

Bedriften vil ta opp saken internt og gi en tilbakemelding. Den tillitsvalgte ikke vil flyttes før dette er tatt opp med klubben.

 

6.     Lagleder/første mann

Bedriften har ikke ført inn de nye tilleggene i Icore. Medlemmene har ikke fått betalt for disse timene ennå.

 

Klubben har inngått 2 avtaler med bedriften pluss at det står i IOèn at bedriften skal utbetale lagleder/første mann tillegget på kr 5.90 – bedriften har lovet at de skal etterbetale til 01.07.12 på Des lønnen.

 

Kenneth opplyste at bedriften har informert at alle stillasbyggere med fagbrev får utbetalt tillegget.

Det er uenighet med bedriften om hvilke disipliner som omfattes av laglederbestemmelsen.

 

7.     Valgstyre/rep i styret

Der skal nedsettes et valg styre som skal sette opp valget til Styret.

Klubben går inn for at Rasmus Sangolt er medlem av valgstyret for ansatterepresentanter i bedriftens styre.

 

SAFEs kandidater til valgstyret er Rasmus Sangolt og Kenneth Jensen.

 

8.       Permittering

 

Der er ca 100 pr dags dato.

Bedriften vil ligge frem ansatt listen oppe på Kokstad- de vil ikke oversende den.

Infoen på hjemmesida.

 

10  .     Bedriften trenerer sak gangen

 

Der har vært sykdom i HR, dette har gjort saksgangen utrolig langsom

Klubben har blitt informert om der vil komme ny sammen setning av HR i januar 2013 – vi vil få mere info om dette.

 

11  .     Forhandling møter med bedriften

 

Der er satt opp ukentlig møter.

Vi melder inn saker på de ukentlige møter

Bedriften skal melde fra om de innmeldte saker senest 2 dager før nytt forhandling møte. Det fungerer ikke helt ennå – vi er i en innkjørings fase.

 

12.      TV avtalen

 

Vi må få en skriftlig TV avtale på plass – begge parter er enige om dette.

 

13.      15-1 møte/forlik med bedriften/info til medlemmene

 

Johan Petter informerte om saken.

Den offentlige delen av forliket er:

 

"Johan Petter Andresen og Beerenberg Corp. AS har gjennomført forhandlinger med sikte på å løse de tvister som har oppstått mellom dem. Andresen har besluttet å gå av med AFP, og han har derfor valgt å si opp sitt ansettelsesforhold i selskapet på vilkår som partene har kommet til enighet om. Forhandlingene har videre resultert i at selskapet har funnet grunn til å trekke en advarsel som ble gitt Andresen i juli 2011. Andresen konstaterer at grunnlaget for det søksmålet han har reist mot selskapet nå er bortfalt, og han trekker derfor søksmålet."

JP sender ut info til medlemmene via epost.

14.          Andre saker

a)     Saker med bedriften: No show og trekk i lønn. En sak der bedriften har trukket uten avtale.

b)    Seminaret i april.  

Det skal være et seminar 17. og 18. april 2013 der hovedpunktet er lokale forhandlinger. Klubben støtter dette arrangementet og vil mobilisere til deltakelse.