Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Uravstemning

02.09.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Vi ønsker å ta fast månedslønns avtale ut til uravstemning. Fast månedslønn skulle ha en prøveperiode på et år. Dette året har nå gått, og vi har fått informasjon om at flere har vært missfornøyde.

Hva er problemene med månedslønnssystemet som finnes i Beerenberg i dag?

1. I forbindelse med de lokale forhandlingene i 2012 trua bedriften med å redusere alle medlemmenes lønn med 65 % i forbindelse med en gå-sakte aksjon fordi de ikke kunne vite hvem som ville delta eller ei i aksjonen på forhånd.
Dette til tross for at bare rundt litt over 1/3 av medlemmene ville delta i en gå sakte aksjon fordi flertallet er på avspasering.
Dersom vi sier opp dagens system, vil vi få ettersksuddsvis betalt hver fjortende dag for de timene vi har jobba de to ukene på forhånd.
Eller sagt på en annen måte: Du jobber uke 1 og 2 og får betalt for disse i uke tre.
Da vil ikke bedriften kunne true med å trekke alle.

2. Etter innføring av månedslønnssystem har folk ikke fått betalt for å delta på kurs i avspaseringa.
Bedriften legger disse timene inn i årsverket.

3. I forbindelse med sjukefravær har bedriften tatt over, som en del av månedslønnsavtalen, utbetaling av sjukelønn også etter arbeidsgiverperioden.
Så vidt jeg kan se, innebærer dette en faktisk nedgang i sjukelønna.
Når avtalen sies opp, vil NAV få tilbake ansvaret for utbetaling av sjukelønna.

4. Med månedslønnssystemet mister folk oversikt over om de får riktig betalt for den enkelte timen som de utfører.
Bedriften har ikke vist vilje til god informasjon om lønnsslippenes ulike enkeltposter.

5. Når folk blir permitterte skapes det nye problemer.
Disse har jeg ikke fått konkret grep om.
Kanskje er det noen som var permitterte i fjor som kan fortelle hvordan dette påvirket dem?

6. Dersom klubben går til bedriften og sier at den vil si opp den nåværende månedslønnssystemet, vil ikke dette nødvendigvis bety at man går over til arbeidsmiljølovens bestemmelser om 14-daglig etterskuddsvis utlønning som jeg beskrev i punkt 1.
Det kan ende med at man blir enige om en ny utlønning uten flere av de ulempene som jeg har beskrevet over.
Men bedriften vil ikke gå inn på en bedre ordning uten at den føler seg tvunget til det.
Ledelsen kjenner til de problemene som er beskrevet over, men lar det skure å gå så lenge det ikke føler seg tvunget til å gjøre endringer.Deres stemmer må sendes til klubbens mail safeklubben.beerenberg@gmail.com

Skriv:

Si opp fast månedslønnavtale

eller

Fortsette fast månedslønnavtale

 

Hilsen fra Safeklubben i Beerenberg