Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Informasjon om dagsing!

15.11.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Her er ny informasjon. Les igjennom bedriftens tilbud, og sammenlign med kravet, og garantert fortjeneste. Garantert fortjeneste er markert rød og lagt til som link over bedriftens tilbud.

Garantert fortjeneste

Vårt krav

UF 1

0-1 år

171,00

18,00

20%

66,23

UF 2

1-3 år

174,00

18,00

20%

66,23

UF 3

3-5 år

177,00

18,00

20%

66,23

UF 4

5 år +

180,00

18,00

20%

66,23

 

 

 

 

 

 

Vedlegg A  -  Lønnmatrise operatører gjeldende fra 01.10.2013

Kompetansegruppe

Bransjeansiennitet

Grunnlønn

Lokaltillegg

Reisetillegg

Offshoretillegg

MF 1

0-3 år

190,00

30,00

20%

66,23

MF 2

3-7 år

195,00

30,00

20%

66,23

MF 3

7 år +

200,00

30,00

20%

66,23


Vi må godta tilbudet eller gå till en temporeduksjon.

Vi beklager at info kommer i siste liten, dette er pga vi først fikk en fellesforståelse med bedriften i dag.
Vi mente vårt første forslag til gjennomføring var etter egne og bedriftens ønsker, bedriften ønsker allikevell ikke første forslag, og truer med alvorlige konsekvenser for hver enkelt arbeidstaker organisert i SAFE.
Derfor kommer nå nye instruksjoner.
Om noe er uklart ta kontakt med tillitsvalgt på plassen eller klubbleder på tlf 90 85 56 58


  1. De som skal på vakt , den dato dagsingen starter, skal møte på jobb til ordinær tid og skal være fysisk på arbeidstedet til ordinær avtalt tid er over ( dvs. iht. sin arbeidsavtale). Hvis ikke annet er avtalt/ønsket fra arbeidsgiver eller arbeidsleder.

  2. Den enkelte skal utføre sine arbeidsoppgaver, i tråd med arbeidsgivers retningslinjer og de ansvisninger som arbeidsgiver gir.

  3. Hvis ikke annet er avtalt, så skal den enkelte som "dagser"  kun yte 45 % arbeidsinnsats i de aktuelle timene man er på jobb. Det betyr ikke at man skal ha 55 % pause eller at man skal oppholde seg på pauserom eller lignende. Men man skal utføre færre oppdrag etc. enn på en vanlig dag. Hvis arbeidsgiver  de ansatte er til stede hos ( eks. en plattform), ønsker en annen arbeidsform og tilstedeværelse - så skal dette etterkommes og følges av alle. Klubben forutsetter at HMS ivaretas på alle måter, også ved at arbeid utføres på andre steder en det de ansatte normalt utfører arbeid.

  4. Alt HSM-arbeid, som øvelser, brannvern og annet sikkerhetsrelatert skal alltid utføres minst 100 % ( ingen temporeduksjon).

  5. Arbeidsgiver har rett til å redusere lønnen med 45 % fra samme dag som de aktuelle går ut i dagsing og iht innleverte timelister for dem som har deltatt i temporeduksjonen.

  6. De som ikke er på vaktliste de aktuelle dagene dagsingen varer  ( medlemmer av SAFE) skal arbeidsgiver ikke trekke i lønn.


Hvordan kan din arbeidsdag se ut under en temporeduksjon:

Noen arbeidsoppgaver som for eksempel BES vakt vil ikke tas med i aksjonen. 
Dette på grunn av ens viktighet innenfor HMS. Står man BES vakt i to dager, vil 
man få normal lønn i disse to dagene. Det er derfor viktig at man har god dialog 
med sin nærmeste leder for korrekt føring av timer.
Det er også viktig å merke seg at det er ikke din nærmeste leder som bestemmer når og hvordan dere skal 
arbeide. Om noen opplever slikt forsøk på kontroll, ber dere de ta kontakt med 
klubben for en innføring i avtaleverket.
Alle møter (morgenmøte, kveldsmøte, SJA, FJS, etc) må tas med i avregningen av 
en arbeidsdag. 

En måte å regne ut en 12 timers dag er slik: 

Man har i løpet av en dag 1 time møte (morgenmøte og kveldsmøte) og 1 time 
lunch. Da har man 10 timer effektiv arbeidstid igjen. 45% av 10 timer blir 
4,5timer. I de 4,5 timene har man full mulighet til å bli kreativ i sitt arbeid. 
Poenget er at denne aksjonen merkes!

SAFE sentralt vil gå ut i media og gjøre denne temporeduksjonen synlig, vi må 
selv gjøre denne aksjonen synlig på våre arbeidsplasser!

Til informasjon:

SAFE i Bilfinger og SAFE i Kaefer Energy står ovenfor lignende situasjon. 
Fellesforbundet i Beerenberg er fortsatt i forhandlinger og har ikke sagt opp 
særavtalen. 
Vi kan kun oppmane til sympati ovenfor andre kollegaer og få dem til å forstå 
hvorfor vi aksjonerer.
Det er ikke anledning til å melde seg ut eller inn under en pågående konflikt med 
Bedriften.

Øknomien under en aksjon.?

Det erforventet at man kun jobber 45% av tempoet sitt under en aksjon/dagsing  – derfor får man kun 45% av grunnlønnen sin. Man får fullt tillegg som man vanligvis ville ha fått. Bedriften får og kun 45% av kundene sine.

Klubben har valgt og kompensere med kr 25 i timen for de som er ufaglærte og kr 35 for de faglærte. Dette fordi de faglærte har en høyere grunnlønn end de ufaglærte og det er grunnlønnen man får 45% av..

Klubben vil kompensere alle arbeidet timer.

Utregning for tap:

Grunnlønn 177kr - 31% skatt = 122,13kr utbetalt.

Grunnlønn 177kr - reduksjon på 55% = 97,35 - 31% skatt=  67,17kr + skattefri kompensasjon fra Safe 
35kr med fagbrev (25kr for ufaglert) = 102,17kr
Dvs. Differanse på 19,96kr pr. Time x 12timer= 239,52kr pr dag.

Sett inn dine engne tall: grunnlønn uten tilegg og din skatteprosent = ditt tall.