Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Litt info om mulig streik!

01.04.14 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Mekling og mulig streik. Parat/SAFE og Norsk Industri ble ikke enige i årets hovedoppgjør. Partene har vært i frivillig mekling siden den 18. mars 2014. Tvungen mekling hos Riksmekleren starter mandag 31. mars, dersom partene ikke blir enige før dette. Meklingen skal være avsluttet senest midnatt tirsdag den 1. april. Blir ikke partene enige, er det streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag den 2. april.Hvem blir omfattet av en eventuell streik?
Vi har valgt å ta ut samtlige medlemmer på de aktuelle bedriftene som er tatt ut i streik. Listen over de aktuelle bedriftene finner du vedlagt. Vi gjør ingen forskjell på medlemmer som måtte være sykemeldt eller avvikler ferie (se egne punkter om dette nedenfor).
Din lokale tillitsvalgt vil fungere som streikeleder. Det vil bli utarbeidet lister over streikevakter, men den første dagen det eventuelt er streik, skal alle stå streikevakt. Alle tillitsvalgte vil også før 1.april motta nødvendig streikemateriell (streikevester og streikehåndbok).
Spesielle forhold tilknyttet streik Lønn
Ved streik faller arbeidsgiverens plikt til å utbetale lønn og annen godtgjørelse bort. Arbeidstakere har rett til å få utbetalt opptjent lønn før streiken. Streikende arbeidstakere kan ikke forvente forskudd på lønn.
Streikebidrag
Parats hovedstyre har vedtatt et streikebidrag på 425 kroner per dag, syv dager i uka, med tillegg av ukentlig forsørgertillegg på 200 kroner per hjemmeboende barn under 18 år. Beløpet er skattefritt.
SAFE kompanserte i 2012, 94kr pr time til sine medlemmer
Dvs lokalt ansatte (7,5t) 705kr per dag
Og rotasjon (12t)    1128kr per dag
Denne satsen kan bli hevet, dette vil vi komme tilbake til 02.april
Dersom det blir streik, må dere sende navn, stillingsprosent og kontonummer til tillitsvalgt, slik at vi kan utbetale streikebidrag.

Sykdom
Er arbeidstaker sykemeldt av lege før streiken iverksettes, skal det utbetales lønn i sykemeldingsperioden. Under streikeperioden bortfaller imidlertid arbeidsgivers plikt til å utbetale sykepenger etter overenskomsten, slik at sykepenger i denne perioden utbetales i sin helhet fra NAV.
Blir arbeidstakeren syk etter at streiken er iverksatt, har vedkommende ikke rett til sykepenger så lenge streiken varer, men vil få streikebidrag fra Parat eller SAFE (etter hvor du er organisert)
Ferie
Dersom ferie er fastsatt og avtalt med arbeidsgiver før plassoppsigelsen ble sendt (18.03.), har arbeidstakeren krav på å få avviklet ferien og skal ha feriegodtgjørelse etter gjeldende regler. I motsatt fall kan ikke ferieavvikling påregnes.
Tjenestereiser, kurs mv.
Arbeidstaker som blir omfattet av streik og som er på tjenestereise, kurs eller lignende, har ikke krav på kostgodtgjørelse/hotell/hjemreise dekket av arbeidsgiver.
Ta kontakt med SAFE sitt sekretariat dersom dette skulle være tilfellet.
Ev. Parat om du er organisert her.
 
Permisjoner
Permisjoner med lønn som er innvilget før streiken tar til, skal gjennomføres som avtalt. Tilsvarende også for permisjoner som pågår.
Utstyr som tilhører arbeidsgiver
Dersom arbeidsgiver krever det, skal den streikende levere tilbake adgangskort som tilhører bedriften. Tilsvarende gjelder også for annet utstyr som tilhører arbeidsgiver og som er nødvendig for virksomhetens drift.

Forsikring
Arbeidstakere som er tatt ut i streik omfattes i utgangspunktet ikke av de forsikringer arbeidsgiver har tegnet på deres vegne så lenge en streik varer. Imidlertid følger det av lovverket at den enkelte ansatte skal varsles om eventuelle forsikringer som opphører og gis mulighet til å videreføre forsikringen på individuelt grunnlag. Således vil dere mest sannsynlig fortsatt være omfattet av selskapets forsikringsordninger. Uansett tegner alltid YS/Parat en spesialforsikring som dekker slike situasjoner. Skulle en ulykke eller lignende oppstå under streiken, vil dere altså være dekket av våre avtaler med Gjensidige.
SAFE tilbyr de samme forsikringer.

Hvem, hva, hvor?
Vi vil legge ut fortløpende informasjon på parat.com, i tillegg til at man selv må følge med i øvrige mediekanaler.
Informasjon vil ligge under følgende link: http://www.parat.com/list.aspx?m=1146
På denne linken finner dere også våre krav.
Kontakt med media
Medlemmer som blir kontaktet av media før eller under en konflikt bør formidle henvendelsene til forhandlingsleder, eller Parat /SAFEsentralt hvis det er spørsmål av forhandlings- teknisk art. Ellers så bør tillitsvalgte opptre så åpent som mulig i forhold til spørsmål fra media. Det forutsettes at eventuelle uenighet og kritikk fra medlemmer og tillitsvalgte tas internt og etter at streiken er ferdig.

Permitteringer
Streik i egen bedrift eller i andre bedrifter kan bare brukes som grunnlag for permittering dersom det medfører at arbeidsgiver ikke kan sysselsette arbeidstakerne, jfr. Hovedavtalens (NHO – YS) kapittel.8, tilsvarende bestemmelser i de andre hovedavtalene. At arbeidstakeren ikke fullt ut kan utføre sitt arbeid, eller at den eventuelle publikumsrettede delen av arbeidet bortfaller, er ikke permitteringsgrunn alene. Arbeidsgiver har plikt til å drøfte grunnlaget for permitteringene og hvilke arbeidstakere som skal permitteres med de tillitsvalgte.
Antallet som permitteres skal begrenses til de arbeidstakerne arbeidsgiver ikke kan sysselsette. Det skal settes opp protokoll fra slike møter.

Innmeldinger og utmeldinger
Hvis organisasjonen får nye medlemmer mens tarifforhandlingene pågår, kan det bli spørsmål om disse omfattes av en eventuell streik.
Arbeidstakere som melder seg inn etter at varsel om plassoppsigelse er sendt til meklingsmannen, omfattes derfor ikke av streiken.
Medlemmer eller grupper som melder seg ut av organisasjonen i forbindelse med streik, er i henhold til Arbeidstvistlovens § 3 nr. 4, ikke fri for sine forpliktelser dersom de er tatt ut i streik.
Det betyr at arbeidstakere som er omfattet av plassoppsigelsen ikke kan gjenoppta arbeidet selv om utmelding er sendt. En slik handling vil bli betraktet som streikebryting.
Dispensasjonssøknader
Det kan være at en eller flere av de bedrifter som er omfattet av streiken søker om dispensasjon begrunnet i at steiken får svært store skadevirkninger eller at betydelige verdier vil gå tapt.
Slike søknader behandles av de respektive forhandlingsutvalg eller særskilte sentrale streikekomiteer. Dispensasjon er avhengig av samtykke både fra arbeidstakers og arbeidsgivers organisasjon. Søknad skal sendes Parat ved forhandlingssjef.SAFE (Bjarte Mjåseth & Roy Aleksandersen)
Streikebryteri
For at en streik skal fungere som et effektivt pressmiddel overfor arbeidsgiver er det viktig at de streikendes arbeid faktisk ikke blir utført. Det er derfor viktig at en har en god dialog med eventuelle andre fagforeninger i bedriften slik at deres medlemmer ikke utfører streikerammet arbeid. God dialog er også viktig for å få informasjon om hva som skjer inne i bedriften.
Instruks for streikevakter
Streikevaktene skal oppholde seg i umiddelbar nærhet av inngangen(e) til arbeidslokalene. Streikevaktens oppgaver er:
• Å orientere publikum og andre om årsaken til den pågående konflikten. Husk å opptre høflig og på en korrekt måte. Dere er Parat/SAFE sitt ansikt utad.
• Å avklare med arbeidstakere som forsøker å komme inn i lokalene om de er dispensert fra streiken. Streikevaktene må holde seg orientert om de dispensasjonene som er gitt (se pkt. overfor). Streikevaktene skal ikke med makt søkte å hindre folk uten legitimasjon å komme inn i lokalene, men nøye seg med å notere navnet på den det gjelder.
• Streikevaktene skal rette seg etter anvisning fra politiet og ellers opptre på en slik måte at de unngår å bli innblandet i uroligheter.
• Som hovedregel skal streikevaktene være varsomme med å besvare henvendelser fra mediene, men henvise til den/de medieansvarlige (tillitsvalgte og sentral forhandlingsledelse).
• Streikevaktene skal etter å ha gått av vakt rapportere til de tillitsvalgte i klubben hva som har skjedd på vakten.
 
Kontaktpersoner
 
Forhandlingsleder Kjell Morten Aune Mobil: 977 85 814
Advokat Katrine Roald Mobil: 470 91 842
Forhandlingssjef Turid Svendsen Mobil: 913 08 745
E-post: kma@parat.com
E-post: kar@parat.com
E-post: turid.svendsen@parat.com
SAFE
Bjarte Mjåseth mobil
Roy Aleksandersen mobil
 
Klubbledere
Diana Ramsvik Tlf 90855658 Mail safeklubben.beerenberg@gmail.com
Jens Hermansson Tlf +46704812825 Mail jenshermansson@hotmail.com
Lillian Bratholmen Tlf: 95763403.
Mail: lbratho@online.no