Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

PARAT/SAFE SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN

01.04.14 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg

 

PARAT/SAFE SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN
Kravene til endringer i overenskomsten er markert slik:
• Krav om endringer av eksisterende, eller nye tekster er markert med understreket kursiv,
• Tekster som kreves strøket/tatt ut av overenskomsten er markert med gjennomstreking.
• Hvis ikke annet er særskilt bemerket, gjelder kravene alle fire overenskomstområdene.
1 LØNNSTILLEGG
a) Det kreves et generelt tillegg. Lønnstillegg skal komme som kronetillegg. b) Alle minstelønnsbestemmelsene og normallønnssatsene økes.
Parat vil presisere kravene i løpet av forhandlingene.
2 PENSJON
3
Parat krever at ansatte på Overenskomsten skal få medbestemmelse over egen tjenestepensjon.
I tillegg er det et ønske å innføre tjenestepensjoner som letter mobilitet i privat sektor.
Det må bli enklere å inkludere opptjente rettigheter fra en arbeidsgiver til en annen.
I dagens tjenestepensjonsordninger er det forholdsvis høye utgifter til administrasjon og forvaltning.
Parat krever at tjenestepensjon avtalefestes i Industrioverenskomsten.
En større andel av pengene arbeidsgiver innbetaler skal gå til pensjon ved at det etableres en mer kostnadseffektiv og samordnet ordning.
Det bør primært etableres en bredere ordning og fortrinnsvis på hovedorganisasjonsnivå.
Ordningen skal styres av partene, inkludert YS, i fellesskap.
Parat vil konkretisere kravet i løpet av forhandlingen.
OMFANG
Det tas inn presiseringer i fellesbestemmelsene kapitel II, for å sikre overenskomsttilhørighet for de som utfører arbeidsoppgaver dekket av overenskomstene,
uavhengig av eventuell høyere kompetanse og stillingsbenevnelse.
USIKRE ARBEIDSFORHOLD
Parat har merket seg regjeringserklæringen til regjeringen Solberg og de forventede endringer som vil komme i arbeidsmiljøloven.
Parat vil at våre medlemmer skal ha sikre ansettelser. Vi vil vurdere å komme tilbake til konkrete krav.
Dagens allmenngjøringsordning er blant de viktigste virkemidlene man har mot sosial dumping i norsk arbeidsliv.
Loven og praktisering av denne har flere svakheter.
Parat viser til meklingsprotokollen for Fellesforbundet – Norsk Industri av 2012 og krever det opprettes en partstyrt og forenklet allmenngjøringsordning.
Som en del av oppgjøret så skal det søkes å oppnå enighet om et felles brev til regjeringen for å få til en nødvendig lovendring.
LØNNSFASTSETTELSE ( I FELLESDELEN)
Det tas inn følgende merknad til § 6.2
Listene skal inneholde oversikt over samtlige ansatte omfattet av overenskomsten, i den aktuelle virksomhet.
INNLEIE
Bilag 8 og bilag 8A gjennomgås med tanke på endringer/presiseringer for å bidra til innsyn for tillitsvalgte, hindre ulovlig innleie og begrense sosial dumping.
VELFERDSPERMISJONER
Parat fremmes krav om rett til permisjon for å følge barn under 12 år til lege, tannlege og helsestasjon der dette ikke er dekket på annen måte.
MATPENGER
Satsen heves
SENIORPOLITISKE TILTAK
Både for samfunnet, arbeidsgivere og den enkelte arbeidstaker er det viktig at det legges til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid.
For å oppnå dette må arbeidsgiver aktivt tilrettelegge for at arbeidstaker skal motiveres til å utsette sin fratreden.
Det kan være i form av betalte fridager, tilpasset arbeidstid, redusert stilling, tilrettelegging av arbeidsoppgaver og opplæring m.v
10
Parat krever at det inntas bestemmelser om seniorpolitiske tiltak i form av ekstra fridager med lønn og andre tiltak som motiverer seniorene til å utsette sin fratreden.
FAGOPPLÆRING FOR VOKSNE OG NORSKOPPLÆRING FOR ARBEIDSINNVANDRERE
Parat krever at eksisterende bestemmelser om fagopplæring gjennomgås – med tanke på å styrke voksnes rettigheter til yrkesrettet utdanning.
Parat krever at overenskomsten kap. III endres – slik at det fremkommer at alle arbeidsinnvandrere, som har sitt virke i den enkelte virksomhet,
gis rett til og tilgang til grunnleggende norskopplæring, og opplæring i sikkerhetskunnskap og arbeidskultur.
VARIGHET, OPPSIGELSE OG REGULERINGSBESTEMMELSE FOR 2. AVTALEÅR
Parat krever fortsatt en toårig avtaleperiode, samt endringer av årstall i § 10.2.
I DE SÆRSKILTE OVERENSKOMSTENE
12 LØNNSSYSTEMMER OG LØNNSFASTSETTELSE
Verkstedsoverenskomstens § 5.2.5 Uenighet om satsene i lønnssystemet, tas inn i TD-delens kap. 3 og Nexans-delens kap. 4.
13 LØNNSFASETTELSE
Teknologi – og dataoverenskomsten Kap. III- dette kreves inntatt en ny § 3.7:
Endrende satser for arbeid ved skift - og andre variable tillegg skal gjøres gjeldende fra det tidspunkt partene lokalt blir enige at tilleggene skal gjelde fra.
Blir partene ikke enige skal endringene gjøres gjeldende fra vedtakelsesdato for Industrioverenskomsten/tilsvarende for vedtakelsesdato 2.avtaleår.
14 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN § 4.12. Minste timefortjeneste
Satsene i § 4.1.2 økes. Satsen i § 4.1.2.1 økes særskilt.
§ 4.2 Regulering av satser
Endres i samsvar med det generelle tillegget.
§ 4.3 Garantert fortjeneste
Beregningsgrunnlaget endres fra 87 % - 90 % for fagarbeidere. Beregningsgrunnlaget endres fra 74 % – 80 % for hjelpearbeidere.
§ 6.1.1.8 Skifttillegg helligdag
Skifttilleggene økes.
§ 7.3 Skifttillegg
Skifttilleggene økes.
§ 7.4 Deltid
Deltidstillegget økes.
§ 7.5.1 Særlig smussig arbeid
Tillegget økes.
Teknologi – og dataoverenskomsten
Endringer som inntas i Verkstedsoverenskomsten med bilagene, innføres tilsvarende i TD- overenskomsten der denne har sammenfallende bestemmelser.
Nexansoverenskomsten
Endringer som inntas i Verkstedsoverenskomsten med bilagene, innføres tilsvarende i Nexansoverenskomsten der denne har sammenfallende bestemmelser.
Tekooverenskomsten
Alle satser i overenskomsten reguleres på samme måte som lønnssatsene. .
15 ARBEIDSTID Verkstedsoverenskomsten
Kap. VII Arbeid utenfor bedrift /§ 8.1 Omfang- Parat krever inntatt et nytt 2.avsnitt. Dette kapittel omfatter alle arbeidstakere som blir sendt på arbeidsoppdrag utenfor
bedriften.
Med begrepet ”Arbeid utenfor bedrift” menes alle arbeidsoppdrag som utføres utenfor det faste arbeidsstedet”.
16 BILAG TARIFFAVTALE FOR ARBEID OFFSHORE
Parat krever 14/28-rotasjon med full lønnskompensasjon.
Parat krever at offshore- og natt- tillegget heves særskilt for å kompensere for de store ulikhetene som har utviklet seg mellom grupper av arbeidstakere som har sitt arbeid offshore.
Endringene må ligge betydelig over de endringer som ble fastsatt i 2012 og ved tidligere revisjoner.
§ 3.3 – endres til: Oppholdsperiodens lengde avtales mellom arbeidstakerne ved deres tillitsvalgte og arbeidsgiver.
Normal rotasjonsordning baseres på 14-21- 14-28, jf. Rammeforskriften (FOR 2010-02-12 nr. 158).
Når arbeidstakere pålegges eller det avtales at arbeidstaker skal benytte arbeidsplan 14-28, gjelder følgende:
Arbeidstaker vil ha rett til full lønn. Arbeidsgiver skal søke å tilrettelegge for at
manglende timer kan arbeides. Varsel om endring av arbeidsplan skal da gis med 14 dagers varsel.
Dersom spesielle forhold ikke tilsier at annet må avtales, skal rotasjonsordningen være 14-28- 14- 28.
§ 3.6 – nytt 3.avsnitt: Offshoreopphold utover normal oppholdsperiode skal betales med overtidsgodtgjørelse 100 % for timer i arbeidsperiode,
og vanlig offshore timefortjeneste for hvileperiode.
§ 3.10.1 endres til (eksiterende tekst går ut): Arbeidstakere som ikke kommer i arbeid etter endt avspasering skal avlønnes etter avtalt arbeidsplan
Dersom den ansatte er mobilisert, men ikke kommer ut offshore, skal vedkommende ha lønn etter avtalt arbeidsplan.
Arbeidstakere som kommer i arbeid før de er ferdig med avspasering betales 100 % overtidsgodtgjøring for disse timene.
§ 4.5 endres til: Dersom uforutsette hendinger gjør at planlagt avreise fra plattform/mobile enheter ikke kan gjennomføres,
betales ventetid offshore etter endt oppholdsperiode med individuell timelønn. (100/80 % av timefortjeneste, eksklusive inklusive alle tillegg.)
Ventetid betales for inntil 24/12 timer per døgn (arbeidsperiode).
Dersom den ansatte blir satt i arbeid, reduseres antall timer med ventetid tilsvarende.
§ 11.2 endres til: I tillegg til timefortjenesten gis et offshoretillegg per time på kr 63,62 på 47 % av den enkeltes timefortjeneste.
§ 11.5 endres til: For nattarbeid utbetales et tillegg per time på kr 32,99. 72,25.
Det Tillegget betales ikke for timer som er godtgjort med overtidsbetaling (arbeid utover 12 timer i døgnet). godtgjøres med overtidsprosenter.
Parat krever videre innføring av en Loss of License forsikring. Kravene vil bli presisert i løpet av forhandlingene.
17 BILAG 2 RAMMEAVTALE OM ARBEIDSTIDSORDNING FOR STORE ANLEGG
Parat krever at det etableres arbeidstidsordninger på land basert på 14/21 rotasjon med 33, 6 timers uke.
Følgende endringer gjøres i bilaget:
1. Denneavtalegjelderforarbeidsoppdragpåstoreanlegg,medarbeidstid 37,5 timer/uke 33,6 timer , hvor arbeidstakeren overnatter utenfor hjemstedet.
Avtalen kan i særlige tilfeller også gjøres gjeldende for andre arbeidstakere.
2. Detbenyttesen12-9-rotasjonmedenarbeidstidinntil101/2timeperdagog som fortrinnsvis legges i tidsperioden 07.00 - 18.00. (Se vedlagte eksempel på arbeidsplan).
3. Rammeavtalenhjemlerskiftordninger.Hvisarbeidstidenpåskiftordningergår utover kl. 24.00, kreves det på vanlig måte dispensasjon for nattarbeid, jf. Arbeidsmiljølovens § 10-11.
Arbeidstiden på 2-skiftordninger skal være 35,5 timer. 33,6 timer
4. Vedavregningavarbeidstidforpersonellsomarbeiderpåforskjellige landanlegg og/eller faste driftssteder som har gjennomsnittsberegning av arbeidstiden,
gjøres prinsippene for avregning i VO-delens bilag 1 pkt. 3.10.1 og 3.10.2 gjeldende.
5. Reisetidutenforarbeidstidenforarbeidstakeresomeromfattetav arbeidstidsordningen og som bor hjemme, jf. Pkt 1, 2. setning, skal ikke overstige 2 timer pr. dag.
6. Innarbeidettidskalavspaseres,ogikkeavarbeidsgiverkunneleggestil feriefritid. Denne bestemmelse skal ikke medføre innskrenkninger i forhold til ferielovens bestemmelser.
7. Eksempletpåarbeidsplanipkt.10gårutogerstattesaven5ukersskiftplan (vil bli lagt fram under forhandlingene).
Det tas forbehold om nye og endrede krav