Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

MEDLEMSINFO – SAFE i Beerenberg

10.07.15 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
SAFE i Beerenberg vil med dette sendte ut en info som er forklarende i forhold til hvem som nå sitter i styret i klubben etter avholdt årsmøte. Det vil også bli en gjennomgang av hvilke saker vi generelt behandler – og hvilke fokusområder vi har. Vi kommer heretter til å sende ut en info en gang hver måned slik at dere medlemmer er oppdaterte om klubbens virke.

Årsmøtet 2015   


Årsmøtet 2015 hadde en klar målsetting om å velge flere nye tillitsvalgte inn i styret til klubben, - og dette lykkes vi med.  

Dette var viktig med bakgrunn i at vi har mistet noen av våre sentrale tillitsvalgte den siste perioden.  

Årsmøtet valgte følgende sammensetning i ledelsen til SAFE i Beerenberg:  


  1.  Leder Christian Jørgensen / mail: steenpen@hotmail.com tlf: 473 18 058  
  2.  Nestleder Senad Selimovic / mail: dvojnik1930@live.no 
  3.  Sekretær Tomasz Czerniachowicz / mail: tomek1980@hotmail.com 


Årsmøtet var av den oppfatning av at denne var en god sammensetning for å sikre medlemmenes interesser fremover.  

Dette styret får selvfølgelig læring og hjelp fra SAFE – sentralt etter behov – og etter hvor komplekse sakene til medlemmene er.   


Det er bare å ta kontakt med det nye styret dersom du trenger hjelp!

  

 

Saker som klubben har fokus på akkurat nå:  

 

Innleie: 


SAFE i Beerenberg har ikke en innleieavtale med bedriften, noe som bedriften må ha dersom de skal leie inn personell utenom begrensningene som arbeidsmiljøloven setter for innleie.  

Det nytter ikke for bedriften å påstå at de har en innleieavtale med Fellesforbundet som regulerer dette – det er et vilkår at en innleieavtale må inngås med en forening som representerer flertallet – og det er kun SAFE og Fellesforbundklubben til sammen. 

Dette medfører at bedriften må ha en innleieavtale med begge klubbene – og dette har ikke bedriften i dag.  

SAFE i Beerenberg mener at det ikke er behov for innleid arbeidskraft i vår bedrift – med bakgrunn i hvordan situasjonen i bransjen er mht. masseoppsigelser m.v 

Vi kommer dermed ikke til å inngå en skriftlig avtale med bedriften på dette – men vi kommer til å vise til at arbeidsmiljøloven har klare krav på hva som gjør innleie lovlig.  

SAFE klubben kommer til å arbeide aktivt med å passe på at bedriften følger arbeidsmiljøloven sine krav for innleie.  


2-4 rotasjon:  

 

Som dere vet så ble det under tariffoppgjøret i 2014 innført en 2-4 rotasjon – og dette har blitt gjort gjeldene i bedriften – men vi ser imidlertid at bedriften prøver å sette personell inn i andre rotasjonsmønstre uten forutgående drøftinger med oss tillitsvalgte.  

En slik drøfting er bedriften forpliktet å gjennomføre med klubben i forkant av en endring, videre så mener vi at tariffavtalen ikke gir bedriften en rett til å plassere noe rotasjonsmønster som er dårligere enn 2-3-2-4.  

SAFE i Beerenberg har fått kjennskap til at personell blir mobilisert i f.eks. 14-14 rotasjoner – dette mener vi er et brudd på tariffavtalen, - og vi kommer til å forfølge det.  

 

Sykemeldinger 


Vi får inn flere meldinger om at bedriften betaler ut for lite sykepenger i forhold til Folketrygdloven.  

Det fremgår av Folketrygdloven at sykepengegrunnlaget (beregningsgrunnlaget) blir beregnet utfra inntekten du hadde før du ble arbeidsufør. 

Inntekten som legges til grunn for beregningen er ordinær lønn – og faste tillegg som f.eks offshoretillegget.  

Det i beregningsgrunnlaget som overstiger 6 X grunnbeløpet (1 G = 89502 x 6= 537012/ 12 måneder = 44751) i folketrygden får man ikke uttelling for, altså alt utover 44751,- dersom man har 12-månderslønninger.  

Dersom du mener at bedriften ikke utbetaler deg rettmessig i forhold til sykepenger, så ta kontakt så tar vi det videre med bedriften og NAV. 

 

Med vennlig hilsen Klubbstyret SAFE i Beerenberg.