Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Informasjon om mulig streik!!

02.04.16 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her kommer et lite infoskriv ang. en mulig streik. 

INFORMASJON OM MULIG STREIK

 

 

Som kjent har Fellesforbundet og Safe/Parat varslet streik for samtlige medlemmer under tariffavtalen Industrioverenskomsten / Verkstedsoverenskomsten.

 

Når:

·       Dersom partene ikke kommer til en enighet i forhandlingene vil streiken starte ved arbeidsdagens begynnelse søndag 3. april 2016. Dersom det blir overtid i forhandlingene, skal de ansatte som har gått på skift før streiken ble en realitet, gå skiftet ut.

 

Hvem:

·       Samtlige operatører som er medlem i Fellesforbundet eller Safe/Parat vil bli tatt ut i streik. Dette gjelder både egne ansatte og innleid personell.

·       Uorganiserte operatører rammes ikke.

·       Medlemmer i FF og Safe/Parat som ikke arbeider som operatører rammes ikke. For eksempel oppmålere, funksjonærer, ingeniører m.v.

·       Baser er omfattet av streiken.

·       Fast ansatte formenn skal fortsette sitt arbeid på ordinær måte

·       Lærlinger omfattes ikke av streiken.

·       Medlemmer som er ansatt i Beerenberg Corp. og Benarx Solutions som arbeider som operatør i utlandet vil bli rammet av streik.

·       Det avgjørende tidspunktet for medlemskap er tidspunktet for varsel om plassfratredelse, dvs. 15. mars 2016. Inn- og utmeldelser etter dette tidspunkt vil ikke påvirke dette. Eventuelle nye medlemmer kan bli rammet av streiken dersom det varsles ny plassfratredelse.

 

Demobilisering:

·       Arbeidsgiveransvaret opphører ved streikens start, og i prinsippet er det fagforeningene som overtar ansvaret for medlemmene sine fra det tidspunktet.

·       Imidlertid vil bedriften tilby både Safe og Fellesforbundet å være behjelpelig med å bestille hjemreise samt returreise til arbeid ved streikens slutt.

·       Denne kostnaden vil bli fakturert det enkelte fagforbund.

 

Arbeid i streikeperioden:

·       De uorganiserte har rett og plikt til å arbeide så lenge det er praktisk mulig, alternativt vil de kunne bli permittert.

·       Arbeidsgiver kan organisere arbeidet for gjenværende personell på arbeidsstedet på en hensiktsmessig måte, herunder f.eks. sette sammen nye arbeidslag. 

·       Arbeidsgiver kan ikke sette inn annet personell til å utføre arbeidet for de streikende, f.eks. å sette arbeidsledere/formenn/uorganiserte inn i streikenes posisjoner.

·       Dersom øvrige ansatte blir hindret adgang til arbeidsplassen av de streikende / streikevakter så er dette ulovligheter som må påtales. Ta kontakt med tariffansvarlig Hildegunn Nygård i slike tilfeller.

   

Dispensasjon:

 

·       Det er enighet med de tillitsvalgte at bedriften kan søke om dispensasjon for arbeidsoppgaver som er nødvendige for å avverge fare for liv og helse eller betydelig materiell skade.

·       Slik søknad må inneholde opplysninger om arbeidssted, arbeidsoppgaver, varighet og navngitte arbeidstakere som bedriften søker dispensasjon. Ta kontakt med Tariffansvarlig Hildegunn Nygård i slike tilfeller.

 

Sykdom:

·       Arbeidstakere som blir sykemeldt under streiken får ikke sykepenger fra arbeidsgiver for perioden streiken pågår. (Folketrygdloven § 8-31)

 

 

Kunder og leverandører:

·       Ettersom streik er varslet for samtlige medlemsbedrifter, vil en eventuell streik også ramme våre kunder og leverandører.

·       Vi oppfordrer prosjektledelsen til å ha tett kontakt med kunden slik at vi løser de problemstillinger som oppstår ved en eventuell streik så godt som mulig. Dette gjelder særlig organisering av arbeidet og permittering.

·       For øvrig vises det til brev til kunden vedrørende varsel om force majeure grunnet streik.

 

Permittering:

·       Dersom vi ikke klarer å sysselsette gjenværende personell på hensiktsmessig måte, har vi varslet permittering av slikt personell.

·       Det er viktig at behov for permittering av personell på grunn av streik snarest mulig blir meldt til People ved Atle Hanseth.

 

Timeføring og lønn:

Dersom det blir streik vil månedslønnen bli stanset for ansatte som er medlemmer i aktuelle fagforeninger.

 

For ansatte som skulle vært på jobb føres timetype STREIK for alle timene de skulle vært i arbeid

 

Timer skal (av timefører) føres på egen streiketimebærer:

·       3003-2000-1-3003/20-ISO/ISO//20/Timer streik Fellesforbundet

·       3003-3000-1-3003/30-ISO/ISO//30/Timer streik Safe/Parat

 

 

Permitterte vil av HR bli ført i timelisten (STREIKPUBT - Permittert grunnet streik uten lønnskompensasjon), med timebærer:

 

·       3003-5000-1-3003/50-ISO/ISO//50/Timer permittert ved streik

 

Etter endt aksjon skal streiketimene endres til timetypen STREIKUBT (av timefører) og deretter blir månedslønn re-startet.

 

Så snart som praktisk mulig etter at streiken opphører vil månedslønnen re-startes. Vær oppmerksom på at det er stor administrativ belastning knyttet til timeføring, kontroll og lønnskjøring i denne situasjonen. Vi antar derfor at en streik som varer utover den 8. i måneden vil medføre at korrigert lønn for streikemåneden først vil bli utbetalt ved neste måneds lønnskjøring.