Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Orientering om nedbemanningsprosessen

22.05.17 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her er en liten orientering om nedbemanningsprosessen i bedriften. Denne informasjon har også blitt gitt av ledere på de forskjellige prosjektene.

 

Orientering om  nedbemanningsprosessen

 

1) Framtidsutsikter for Beerenberg


Beerenberg har i dag følgende aktiviteter


- MMO

- Statoil Offshore

- Statoil Mongstad

- Shell Nyhamna

- Statoil Tjeldbergodden (avsluttes oktober 2017)


Major Projects


- Nyhamna (avsluttes 2017)

- Gina Krog (avsluttes 2017)

- Kværner Verdal

- Johan Sverdrup (oppstart for formenn og operatører fra ca. Q3 2018)
 

 2) Bakgrunn

En utfordrende situasjon

 

Siden toppen i august 2014 har aktiviteten til Beerenberg på Statoil offshore falt med ca. 50 prosent.

I august 2016 tapte Beerenberg vedlikeholdskontrakten på Greater Ekofisk.

Gina Krog og Nyhamna Expansion ferdigstilles i 2017. 

Johan Sverdrup har foreløpig planlagt oppstart for operatører Q3 2018.

Summen av dette gjør at selskapet vil fortsatt ha et betydelig aktivitetsfall mot slutten av 2017.

 

 

3) Bakgrunn


En utfordrende situasjon samtidig som vi ser lyspunkter


Beerenberg opplever nå i år en svak vekst innenfor Statoil offshore, og på Mongstad.

Aktivitetene på Gina Krog, og Nyhamna varer  mer enn 6 måneder lenger enn først antatt, selv om mengden aktivitet bilr gradvis redusert. 


Johan Sverdrup gir mulighet for økt forutsigbarhet i selskapet.

Generelt for norsk sokkel ser vi at aktiviteten vil ytterligere økes i 2019 og 2020, noe som gir ytterligere muligheter for aktiitetsvekst i Beerenberg.

Derfor har Beerenberg, i dialog med fagforeningene,
besluttet å redusere omfanget av påbegynt nedbemanningsprosess. 

Samtidig er ikke de utfordrende tidene over, som medfører at bemanningsprosessen fortsatt pågår.

 
4) Tidsplan og gjennomføring 


Hva kan dette betyr for den enkelte


På grunn av blant annet nevnte lyspunkt har bedriften i dialog med fagforeningene blitt enige om å:


- Trekke oppsigelsen for ca 150 operatører, og formenn.

 

- Bedriften vil gjennom å vinne nye oppdrag, levere på eksisterende oppdrag, og blant annet gjennom samarbeid mellom bedrift og fagforening, forsøke å unngå ytterligere nedbemanning i 2017 og 2018.


- I hovedsak vil ansiennitet legges til grunn for vurdering av hvem som vil få trukket sin oppsigelse.

- Det er videre grunn til å tro at alle innen isolering vil få trukket sin oppsigelse.


Alle, allerede oppsagte operatører og formenn, vil i avspaseringsperioden, og ikke i oppholdsperioden, få en telefon fra HR avdelingen enten med tilbud om å få trukket sin oppsigelse eller informasjon om hvorfor bedriften ikke kan trekke den enkelte sin oppsigelse.
HR avdelingen vil begynne den 16.mai med å ringe til berørte operatører, og formenn.

Det er viktig for HMS, for å kunne ivareta flest mulig arbeidsplasser og ikke minst for bedriften, og den enkelte sitt omdømme at vi alle på en best mulig måte ivaretar våre oppgaver, og ansvar. 5) Leders ansvar i endringsprosesser

Ivaretakelse av dine medarbeidere


Du som leder har en viktig rolle i den krevende prosessen bedriften er inne i.

Det er avgjørende at du som leder er bevisst din rolle,
og fokuserer på å sikre et godt arbeidsmiljø, og fremtidig drift, herunder sørge for at dine medarbeidere også er innforstått med dette.

Bedriften har stor forståelse for at både berørte medarbeidere, og andre
har behov for å diskutere situasjonen.

Det er en leders ansvar å påse at dette skjer på en hensiktsmessig måte,
som ikke er til skade for den enkelte berørte medarbeider eller bedriften som helhet.

Det handler om å opptre lojalt både overfor arbeidskollegaer og bedriften.

Samtidig er det viktig å vise medmenneskelighet, og forståelse for medarbeidere som er berørt av prosessen.

Leders håndtering, og evne til å forklare, og motivere ansatte i en krevende prosess kan være avgjørende for at Beerenberg vinner nye kontrakter, og ved fortrinnsrett betyr dette at oppsagte kan få stillingen tilbake.

Ved spørsmål, og behov for avklaringer omkring prosess skal dette tas i linjen med nærmeste leder.

 

 

 

6) Nedbemanningsprosessen

Nedbemanningsprosessen berører samtlige nivåer i selskapet.


Bedriften, og fagforeningene har i flere måneder hatt tett dialog om situasjonen for å beslutte en forsvarlig prosess  som ivaretar:

       gjeldende lover og regler

       individuelle selskapsrettigheter

      arbeidsmiljøet og HMS/K

      kunderelasjoner

 

 

7) Utfasing av innleid personell

Bruk av innleie skal fases ut, og eget personell prioriteres.


- I tråd med fallende aktivitet planlegges det å fase ut innleid personell for å ivareta egne ansatte på best mulig måte.
Det vil i praksis si at eget personell holdes i arbeid lengst mulig på bekostning av innleid personell innenfor de rammene som er gitt i prosjektene.8) Fokus på hms/k

 

       I Beerenberg er vi stolte av selskapets HMS- og Kvalitetskultur!

       Det er minst like viktig å opprettholde god HMS og høy kvalitet i tøffe som i gode tider.

       Våre medarbeidere skal alltid komme hjem fra jobb skadefri og i god behold.

       Vi oppfordrer alle til å ha et ekstra høyt fokus på HMS/K i tiden fremover.

       Både på egne, kolleger og selskapets vegne!