Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Resultat hovedoppgjør 2020

30.09.20 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Her er resultatet etter årets hovedoppgjør. Mye tekst men verdt å lese.

 

Resultat uravstemning frontfaget

Kjære arbeidskolleger.

Vi skulle gjerne rukket å sende ut resultatet av uravstemningen på frontfaget noen dager før, men vi har hatt travle dager, så beklager at det har gått noen dager siden uravstemningen ble avsluttet til dette brevet blir sendt ut.

Uravstemningen ble som kjent avsluttet i forrige uke, og resultatet av denne ble et sterkt NEI! Fra våre medlemmer i SAFE.

I Bilfinger Industrier var det hele 73,93% av det stemmeberettiget som avga stemme hvor 83,82% stemte nei, mens 16,18% stemte ja.

I Beerenberg var det 53,33% av de stemmeberettiget som avga stemme hvor 53,33% stemte nei, mens 46,67% stemte ja.

I Kaefer Energy var det 57,14% som avga stemme, hvor 75% stemte nei mens 25% stemte ja.

Samlet sett var det hele 66,2% av medlemmene i SAFE som stemte og hvor hele 72,38% stemte nei.

Hva skjedde så?

Det var svært mange som avga stemme og vi prøvde etter beste evne å påvirke Parat til å lytte til dette sterke mandatet fra våre medlemmer ved å argumentere med følgende:

«Resultatet fra Safe sine medlemmer taler for seg selv med tanke på resultatet av årets frontfagforhandlinger.

Vi har fått et resultat basert på hva FF forhandlet frem med NI og et resultat som ikke løser noen av utfordringene vi står ovenfor på avtaleverket.

Selve forhandlingene bar som vanlig preg av at motparten ikke var interessert i å føre reelle forhandlinger med Safe og Parat sine i overkant 1000 medlemmer. Faktisk førte vi ikke forhandlinger i det hele tatt. Dette representerer et stort demokratisk problem og et problem for både YS og de underliggende forbund med tanke på partsamarbeidet Som den Norske modellen bygger på.

Dette er etter min mening ikke noe en hovedorganisasjon med underliggende forbund må eller skal akseptere.

Når resultatet av denne uravstemningen blir kjent blant medlemmene og vi eventuelt ikke lar deres stemme bli hørt, vil det undergrave YS med underliggende forbund sin legitimitet.

Undertegnede tar det som en selvfølge at resultatet av uravstemningen blir forelagt medlemmene slik som de har krav på.

 

Med tanke på en valgdeltakelse på over 66 prosent hvor over 73 prosent stemte nei, så er det sjeldent det kommer et sterkere signal fra medlemmene om hva de føler og synes om forhandlingsresultatet.

Her har medlemmene i Safe og Parat gitt YS med underliggende forbund en Gylden sjanse til flere ting. For det første kan vi benytte dette resultatet av uravstemningen til å komme ut av FF sin skygge og stå opp for våre betalende medlemmer hvor vi går til streik. Samtidig vil en slik streik legge press på NI til å begynne å føre reelle forhandlinger med YS sine forbund, det vil i så fall være på høy tid. Og som en bonus vil YS med sine underliggende forbund sende et signal om at vi både vil og kan der FF feiler.

Alt ligger nå til rette for å gjøre det som burde vært gjort for lenge siden. Det eneste vi trenger å gjøre er å gripe den.

Undertegnede velger å lytte til medlemmene og gjøre det rette med å stemme nei.

Vi håper resten av forhandlingsutvalget også velger å lytte til medlemmene.»

Dessverre så ble vi ikke hørt av Parat og benyttet sin dobbeltstemme til å stemme mot SAFE sine representanter i forhandlingsutvalget, slik at det ikke ble noe streik.

Dette har for øvrig Parat gjort ved hver eneste anledning hvor det har vært splittet forhandlingsutvalg.

HVA NÅ?

ISO befinner seg i en håpløs og totalt uakseptabel situasjon pr dags dato. og har vært det i mange tiår nå.

Faktum er at hverken i YS systemet eller i LO systemet blir våre medarbeidere hørt eller har påvirkning på avtaleverket som danner våre lønns og arbeidsvilkår.

Dette representerer et alvorlig brudd på den Norske modellen og det er etter klubblederen i Bilfinger og Beerenberg sin oppfatning en grov form for fagforeningsknusing, en fagforeningsknusing i full åpenhet med YS/LO og de underliggende fagforbund sin velsignelse.

Når vi gang på gang etter uravstemning kommer med knallsterke mandater tilbake som taler for streik, og dette mandatet blir forkastet. Så representerer det et angrep på den Norske modellen. Og det det er uforståelig etter vår oppfatting hvordan fagforbundene aksepterer at dette skjer i hovedoppgjør etter hovedoppgjør. Vi kan ikke si annet enn at det er en fallitterklæring.

I LO og FF er ISO for liten til at de har reell innflytelse på avtaleverket og medlemmene blir derfor stemt ned av sine egne gang på gang der. Våre medlemmer blir ikke hørt.

I YS har Parat rettighetene på avtaleverket og stemmer ned SAFE sin uravstemning i oppgjør etter oppgjør. I tillegg til at hovedorganisasjonen sitter stilltiende og aksepterer at det ikke engang blir ført reelle parallelle forhandlinger i oppgjørene.

 

Så situasjonen er prekær, og vi er nødt til å samle kreftene samt legge hodene i bløt og snu hver eneste stein for å prøve å komme oss vekk fra dagens tilstand.

Hvordan vi skal klare dette vet eg ikke enda. Men det arbeidet akter klubblederne i Bilfinger og Beerenberg å starte på så fort som mulig.

Uansett er vi stolt over engasjementet, tålmodigheten og styrken blant våre arbeidskolleger. Og det er ingenting vi ønsker mer enn å løsen denne håpløse situasjonen som vi befinner oss i. Og om det er noen som fortjener å bli sett og hørt nå etter hvert. Så er det nettopp ISO arbeiderne.

 

Mvh

Safeklubbene i Beerenberg & Bilfinger