Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Informasjon vedrørende UNIO og DNMF

22.12.22 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Informasjon vedrørende UNIO og DNMF

 

Kjære Arbeidskollegaer.

Som dere vet, har jeg tidligere gitt utrykk for stor frustrasjon vedrørende den situasjonen vi

befinner oss i hvor vi ikke blir hørt i hovedoppgjørene og hvor vi ikke får bruke vår
demokratiske rett til å påvirke våre lønns og arbeidsvilkår.


Jeg har lovet de
re at jeg skulle snu hver stein for å prøve å finne en løsning på denne
problemstillingen som har gjort at vi stadig blir dårligere stilt sammenliknet med de øvrige
som jobber i oljeindustrien samt de øvrige avtaleverkene i denne industrien.


Helt siden for
rige hovedoppgjør har undertegnede sammen med klubbleder i Bilfinger
klubben vært i kontakt med DNMF (det norske maskinist forbundet) for å høre med de om
de er villige til å ta oss inn i deres forbund.

Grunnen til dette er at UNIO som DNMF tilhører
ikke forhandler pr dags dato på frontfaget.

Det vil si at om vi går over til UNIO og DNMF vil vi være i en posisjon hvor vi går inn i
hovedoppgjøret og forhandler kun på vegne av oss selv.


Da får vi brukt vår demokratiske rett til å påvirke våre lønns og arbei
dsvilkår på lik linje med
andre som forhandler i hovedoppgjørene og jeg er ikke i tvil om at dette er den eneste
løsningen på våre utfordringer.

Hva er UNIO og DNMF

UNIO er en hovedorganisasjon som er den nest største hovedorganisasjonen for
arbeidstakere i Norge.
De har over 100 000 flere medlemmer enn YS som er den
hovedorganisasjonen vi tilhører pr dags dato.
DNMF er et forbund inn under UNIO samme
som SAFE er et forbund inn under YS.


UNIO organiserer i utgangspunktet kun arbeidstakere med høyere utdann
ing og stiller i
utgangspunktet krav om høyere utdanning for å bli medlem i deres organisasjon.
Så det
krevde en del overtalelse og dialog før vi som gruppe ble akseptert og ønsket velkommen inn
i deres organisasjon.


DNMF er organisert på en slik måte at
de forskjellige grupperingene er delt inn i såkalte
næringsområder.
Og går vi som en gruppe inn i DNMF så vil vi få vårt eget næringsområde
med eget tariffutvalg,
egen tariffkonferanse, eget forum og egen representant i
forbundsstyret.

Kort sagt blir vi n
ærmest som et eget forbund i forbundet som mer eller
mindre styrer oss selv.


Veien Videre


Etter at et enstemmig klubbstyre sa ja til å gå over til DNMF fra SAFE, sier vedtektene i SAFE
at det må avholdes 2 uravstemninger med 6 måneders mellomrom hvor 2/3 av
medlemmene må stemme ja for at vi kan kollektivt ta klubben ut av SAFE og over til DNMF
og UNIO.


Dersom resultatet etter 2 uravstemninger viser at 2/3 av medlemmene stemmer for en

overgang, vil vi kollektivt ta hele klubben ut av SAFE og inn i DNMF.


Er det spørsmål til denne pr
osessen eller dere ønsker å vite mer, så ta gjerne kontakt med
enten meg eller de tillitsvalgte i klubben.


Jeg håper og tror at dette kan løse de problemstillingene vi har stått over for i 30 år nå, og det

er mitt ønske at vi skal kunne å slå i bordet under hovedoppgjørene.


Det er viktig for meg å påpeke at det ikke er SAFE som er vår hovedutfordring, det er YS som

har vært og er vår hovedutfordring, så inntil våre medlemmer har sagt sitt, vil jeg fortsette å
jobbe for SAFE, og representere fagforbundet på best mulig måte.
Det oppfordrer jeg mine
tillitsvalgte til å gjøre også.


Til slutt vil jeg på vegne av meg selv, og klubbstyret i Beerenberg benytte anledningen til å
ønske dere alle en riktig god jul og et godt nyttår.


Til dere som er på arbeid i Julen,
ta godt vare på hverandre og jobb trygt og sikkert.


Mvh
Christian Jørgensen

Klubbleder

SAFE i Beerenberg